Vizsga gyakorlás

Megválaszolatlan kérdések:
Fennmaradó idő:

F.1. 2. fejezet

Milyen jelzések alkalmazhatóak a Megállj! és a továbbhaladást engedélyező jelzéseken kívül az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőn, illetve az ellenkező irányú jelző hátoldalán?

F.1. 5. fejezet

Hol, milyen távolságra kell a Tolatási határjelzőt elhelyezni?
Hogyan lehet a „V” betűs jelző mellett a vonattal elhaladni, ha a „V” betűs jelzőnél nem adnak „Megállj!” jelzést?
Mire vonatkozik az alsó szám kettős lassúmenet eleje jelző alkalmazása esetén?

F.1. 6. fejezet

Hogyan kell a rádióval történő bejárással végzett tolatást irányítani a tervezett megállási hely előtti 100 m-en belül?

F.1. 7. fejezet

Hogyan kell a motorkocsit tolatási mozgások esetén megjelölni?

F.1. 8. fejezet

Mikor kell a jelzőket érvénytelennek tekinteni?
Mely jelzőket tekintjük érvénytelennek?

F.1. 9. fejezet

Mire figyelmeztet az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszög?

F.2. 1. fejezet

Milyen célból helyezhető forgalomba a „Próbavonat”?
Válassza ki az „Állomási személyzet” fogalom helyes meghatározását!
Milyen szolgálati hely a Forgalmi kitérő?
Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! Ha az Írásbeli rendelkezés a mozdonyvezetőn kívül a vonatszemélyzet más tagját is érinti, …
Mi a Páros féksaru?
Mely dolgozók gyűjtő elnevezése a tolatócsapat?
Mi tartalmazza a forgalmi ismeretek elsajátítására kötelezett dolgozók tudás- és ismeretanyagát, a kiképzésükre, oktatásukra, vizsgáztatásukra, továbbá a vizsgákra vonatkozó részletes rendelkezéseket?

F.2. 3. fejezet

Mely vasúti pályák jelzőőrrel fedezendő útátjáróihoz, illetve helyből kezelt útsorompóihoz kell kiszolgáló menettel a jelzőőrt (sorompókezelőt) a helyszínre szállítani?
Hogyan és ki köteles a közlekedő vonatok személyzetét az állomási fénysorompó használhatatlanságáról értesíteni a forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken?

F.2. 4. fejezet

A Forgalmi Utasítás mely szabályai érvényesek a tolatásvezetői vizsgával rendelkező mozdonyvezetőre, a Rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás alkalmával?

F.2. 7. fejezet

Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező járművek összekapcsolt állapotban vannak?
Mi tartalmazza a rögzítősaruk szolgálatátadáskor történő átadására és rögzítősaruk kiadására, visszavételére vonatkozó rendelkezéseket az állomási személyzet részére?
Hol kell rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket szabályozni?

F.2. 9. fejezet

Hogyan kell eljárni, ha a vonat paramétereit illetően a menetrend szerinti közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változás történik?

F.2. 11. fejezet

Hogyan szabad a kisiklott rakott kocsit az átrakó állomásra, illetve a fenntartási műhelybe továbbítani?

F.2. 13. fejezet

Milyen célból készülnek a szolgálati menetrendek?

F.2. 14. fejezet

Hogyan kell közölni a vonatszemélyzettel Operatív tehervonatoknál az alapvonat számát?

F.2. 15. fejezet

Mikor köteles a mozdonyvezető az útátjáróhoz történő közeledéskor az F.1. sz. Jelzési Utasításban előírtak szerint Figyelj! jelzést adni és a vonat sebességét úgy szabályozni, hogy a vonat sebessége az útátjáró előtt megközelítőleg 30 méterre legfeljebb 15 km/h legyen?
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezéseket közölni?
Hogyan lehet vonatot indítani értekezés lehetetlensége esetén a forgalmi utasítás előírásai szerint?
Nem biztosított szolgálati helyeken az állomási útsorompó előtt alkalmazott fedezőjelző van és az útsorompó használhatatlansága miatt Megállj! jelzést ad. Ilyen esetben mikor alkalmazhatja a mozdonyvezető a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet?
Hogyan történik a vezető jegyvizsgáló által felhatalmazandó személyszállító vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása, ha a vezető jegyvizsgáló nem mozdonyon, vagy a mozdony mellett tartózkodik?
Milyen rendelkezéseket kell a vonatszemélyzettel elektronikus formában (úton) adott Írásbeli rendelkezésen közölni?
Hogyan kell gondoskodni a vonatszemélyzet Írásbeli rendelkezéssel történő értesítéséről, ha a vonat a rendelkezési szakasz kezdő állomásán, vagy az útvonal más rendelkező állomásán (állomásain) menetrend szerint áthalad?
Hogyan kell számozni a menetrend nélküli munkavonatot, ha visszatér az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik?
A forgalmi szolgálattevő az egyéni kijárati jelzőre mikor vezérelheti ki a továbbhaladást engedélyező jelzést, ha a személyszállító vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása a vezető jegyvizsgáló részéről élőszóval, vagy Indulásra készen jelzés adásával történik?
Azokon a szolgálati helyeken, ahol az állomási útsorompó fedezésére egy fedezőjelzőt alkalmaznak, és a mozdonyvezető nem kapott Írásbeli rendelkezésen értesítést az állomási útsorompó használhatatlanságáról, mikor lehet a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekedni Hívójelzést adó sorompó fedezőjelző esetén, ha a Hívójelzés feloldása – jelzés nem volt kivezérelhető, vagy a Hívójelzés feloldása jelző nincs felszerelve?
Mikor közlekedhet a mozdonyvezető a vonattal a következő térközjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha nincs jól működő vonatbefolyásoló berendezés és a vonat olyan állomásról halad ki Hívójelzés mellett, ahol a Hívójelzés feloldása – jelzés kivezérelhető volt?
Hogyan kell a helyhez kötött jelzőket a segélyvonat részére kezelni?

F.2. 18. fejezet

Ki köteles kétfős munkavégzés esetén a figyelési kötelezettséget is ellátni a nyíltvonalon, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munka esetén?
Mikor nem kell a hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák során a munkahelyet „A pályán dolgoznak” jelzővel külön fedezni?

F.2.Függelék 5. fejezet

A KÖFI vonalon közlekedő mozdonynak a következőkben felsoroltak közül melyik értekező berendezéssel kell rendelkeznie?
Távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken és a csatlakozó állomásközök között közlekedő mozdonynak a következőkben felsoroltak közül melyik értekező berendezéssel kell rendelkeznie?

F.2.Függelék 15. fejezet

Mivel kell az operatív vonat számát irányváltozás esetén ellátni a Szolgálati menetrend 5. táblázatának előírásai alapján?

F.2.Függelék 16. fejezet

A forgalmi utasítás 16. sz. függelékének előírása alapján, hogyan közlekedtethetők a vonatok a több egyvágányú pályával rendelkező, ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt vonalrészeken (pl.: Bp. Kelenföld – Tárnok), ha az a Szolgálati menetrendben megjelölt vonat?

F.2.Függelék 17. fejezet

Melyik számtartomány tartozik a mellék- és keskeny nyomközű vonalakon személyszállító- és egyéb vonatok számcsoportjába?