Vizsga gyakorlás

Megválaszolatlan kérdések:
Fennmaradó idő:

F.1. 1. fejezet

A dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket vonatközlekedési szünetekben hol kötelesek tartani?
Mely jelzők tartoznak a jelzők forgalmi szempontú csoportosításba?

F.1. 5. fejezet

Hol kell a Tolatási határjelzőt a villamosított vonalakon elhelyezni?
Kettős lassúmenet előjelző alkalmazása esetén mire vonatkozik az alsó szám?

F.1. 6. fejezet

Válassza ki a helyes meghatározást az alábbi felsorolások közül!
Hogyan kell a rádióval történő bejárással végzett tolatást irányítani a tervezett megállási hely előtti 100 m-en belül?

F.1. 8. fejezet

Hogyan kell a mozdonyvezetőnek az állomásközben lévő használhatatlan fehér árbocú térközjelzőtől közlekedni akkor, ha a térközjelző egy fedezőjelző, vagy bejárati jelző előjelzője is egyben?
Mely jelzőket tekintjük érvénytelennek?

F.1. 9. fejezet

Mire figyelmeztet az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszög?

F.2. 1. fejezet

Mely munkavállalók tartoznak a „Tolatószemélyzet” fogalmába munkaköri megnevezésük, vagy tolatásban végzett tevékenységük alapján?
Hol bonyolítható le vonatkeresztezés?
Ki jogosult a szolgálat ellátásával kapcsolatos fontos rendelkezéseket az érintett dolgozókkal Parancskönyvben közölni?
Milyen célból helyezhető forgalomba a „Próbavonat”?
Milyen feltételnek megfelelő dolgozó láthatja el a mozdonyvezető mellett a figyelő szolgálatot?
Hány mozdonynak kell tekinteni a szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközlekedés és tolatás közben?
Hogyan történhet az Írásbeli rendelkezés kézbesítése „a vonat személyzetét értesíteni kell” kifejezés értelmében, ha a rendelkezés tartalma a mozdonyvezetőn kívül a vonatszemélyzet más tagját is érinti?

F.2. 3. fejezet

Válassza ki az alábbi meghatározások közül a helyes állítást! Jelzőőrt kell alkalmazni:
Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni az állomási teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig?

F.2. 4. fejezet

Mikor vezetheti a tolatást mozdonyvezető?

F.2. 7. fejezet

Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező járművek összekapcsolt állapotban vannak?
Mikor kell a mozdonyon elhelyezett rögzítősaruk használhatósági ellenőrzését elvégezni a Forgalmi Utasítás előírásai szerint?
Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező járművek össze- illetve szétkapcsolt állapotban vannak?

F.2. 9. fejezet

Mi a vállalkozó vasúti társaság teendője, ha a vonat paramétereit illetően a menetrend szerinti közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változás történik?

F.2. 12. fejezet

Mikor kell vonali tolatásvezetőt vezényelni a sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonatokhoz?

F.2. 13. fejezet

Mely vonatok képezhetnek kivételt a forgalmi utasítás azon előírása alól, hogy minden vonat részére menetrendet kell készíteni?

F.2. 14. fejezet

Melyik szervezet köteles a vonatszámot közölni a vonatok személyzetével?

F.2. 15. fejezet

Milyen technikai eszközöket lehet alkalmazni az „Írásbeli rendelkezés” szövegének elkészítésére, ha az Írásbeli rendelkezés kiállítása nyomtatványra ragasztott fedvénnyel történik?
Hogyan kell értesíteni a közlekedő vonatok személyzetét önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén a vörös-fehér árbocú nyíltvonali bejárati, vagy fedezőjelző szerepet is betöltő jelzők melletti közlekedésről?
Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! Jelzőkezeléssel kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni …
Hogyan köteles a mozdonyvezető a vonat sebességét szabályozni a teljes sorompó használhatatlansága esetén, ha a sorompó rudak nyitott helyzetben vannak és erről a közlekedő vonat vonatszemélyzetét értesítették?
Milyen állomásokon kézbesíthet a Forgalmi Utasítás előírásai szerint Írásbeli rendelkezést a vezető jegyvizsgáló, vagy vonali tolatásvezető a saját vonata részére?
Kitől kell a vonat indítása, illetve áthaladtatása előtt az indításra, áthaladtatásra az engedélykéréssel egyidőben hozzájárulást kérni?
Önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt állomásközök elején alkalmazott Megállj! jelzést adó állomásköz fedezőjelző esetén, mikor lehet a mozdonyvezetőknek a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekednie?
Milyen rendelkezéseket kell a vonatszemélyzettel elektronikus formában (úton) adott Írásbeli rendelkezésen közölni?
Mikor szabad a mozdonyvezetőnek a csökkentett, legfeljebb 15 km/h sebességet növelni, ha a vonat olyan útátjárón át közlekedik, amely előtt az útsorompót ellenőrző fedezőjelző sötét vagy Megállj! jelzést ad?
Hogyan kell felhatalmazni a mozdonyvezetőt az egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén a menetrend szerint áthaladó vonatot akkor, ha az egyéni kijárati jelzőre a külön előjelző, vagy az előjelzést adó főjelző használhatatlansága, kezelhetetlensége miatt előjelzés nem adható?
Hogyan történik a vezető jegyvizsgáló által felhatalmazandó tolómozdonnyal közlekedő személyszállító vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása, ha a vezető jegyvizsgáló nem a mozdonyon, vagy a mozdony mellett tartózkodik?
Ki végezheti a felhatalmazást a forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező szolgálati helyeken és a nyílt vonalon nem továbbhaladást megtiltó jelzés, hanem bármely más ok miatt megállt valamennyi vezető jegyvizsgálóval vagy vonali tolatásvezetővel közlekedő vonatnál?

F.2. 18. fejezet

Mikor nem kell a hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák során a munkahelyet „A pályán dolgoznak” jelzővel külön fedezni?
Milyen módon kell a vonatszemélyzetet értesíteni az újonnan épített, vagy átalakítás során megváltoztatott felsővezetéki berendezés üzembe helyezéséről?

F.2.Függelék 5. fejezet

KÖFI vonalon mozdonyrádió és mobiltelefonnal a következőkben felsoroltak közül melyik közlekedhet?

F.2.Függelék 6. fejezet

Hol kell a mozdonyvezetőnek a mobil telefonon, vagy rádión (pályatelefonon) kapott rendelkezés szövegét előjegyezni?

F.2.Függelék 8. fejezet

Hogyan kell az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőket megjelölni?
Mely jelzőket kell az útsorompó számával jelölni?

F.2.Függelék 17. fejezet

Hány főcsoport van a vonat számozási számrendszerben?