Vizsga gyakorlás

Megválaszolatlan kérdések:
Fennmaradó idő:

F.1. 1. fejezet

Hogyan lehet a jelzőket forgalmi szempontból csoportosítani?

F.1. 2. fejezet

Mikor alkalmazhatja a mozdonyvezető a vonatra engedélyezett sebességet, ha a Hívójelzés feloldása jelzés kivezérelhető volt?
Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző külön előjelzője előtt mit kell elhelyezni?

F.1. 5. fejezet

Hogyan lehet a „V” betűs jelző mellett a tolt vonattal elhaladni, ha a „V” betűs jelzőnél nem adnak „Megállj!” jelzést?

F.1. 6. fejezet

Válassza ki a helyes meghatározást az alábbi felsorolások közül arra vonatkozóan, hogy mikor kell a mozdonyvezetőnek „Figyelj!” jelzést adni!
Hogyan kell a rádióval történő bejárással végzett tolatást irányítani a tervezett megállási hely előtti 100 m-en belül?

F.1. 8. fejezet

Mely jelzőket tekintjük érvénytelennek?
Hogyan kell a mozdonyvezetőnek az állomásközben lévő használhatatlan fehér árbocú térközjelzőtől közlekedni akkor, ha a térközjelző egy fedezőjelző, vagy bejárati jelző előjelzője is egyben?

F.1. 9. fejezet

Mit jelez a vonatszemélyzet részére az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló figyelmeztető jel?

F.2. 1. fejezet

Mely vonatot nevezzük „Különvonat”-nak?
Mely szervezeti egységek tartoznak a szolgálati felsőbbség fogalmába?
Mennyi átmenő fővágánya van a megálló–rakodóhelynek, ha a nyílt vonal vágánya egyenes irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik, de a megálló–rakodóhely túlsó végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át csatlakozik a nyílt vonalhoz?
Milyen fuvarozási tevékenységet végező szolgálati vonat az „Üzemi vonat”?
Van-e átmenő fővágánya a megálló–rakodóhelynek, ha a nyílt vonal vágánya egyenes irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik, de a megálló–rakodóhely túlsó végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át csatlakozik a nyílt vonalhoz?
Mely munkavállalók gyűjtőelnevezése a „Tolatószemélyzet” a forgalmi utasítás fogalom meghatározásában előírtak szerint?
Mi tartalmazza a forgalmi ismeretek elsajátítására kötelezett dolgozók tudás- és ismeretanyagát, a kiképzésükre, oktatásukra, vizsgáztatásukra, továbbá a vizsgákra vonatkozó részletes rendelkezéseket?

F.2. 3. fejezet

Mely vasúti pályák jelzőőrrel fedezendő útátjáróihoz, illetve helyből kezelt útsorompóihoz kell kiszolgáló menettel a jelzőőrt (sorompókezelőt) a helyszínre szállítani?
Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni a nyíltvonali teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig?

F.2. 4. fejezet

Mely esetben köteles a tolatott járművek előtt kellő távolságban jelzést adó dolgozó haladni és a személyeket távozásra utasítani tolatás alkalmával?

F.2. 7. fejezet

Kinek kell a szolgálatképtelenné vált motorvonatot segély-vonókészülékkel a segélymozdonnyal összekapcsolni?
Mi tartalmazza a rögzítősaruk szolgálatátadáskor történő átadására és rögzítősaruk kiadására, visszavételére vonatkozó rendelkezéseket az állomási személyzet részére?
Hogyan köteles a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű és az oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű közötti kapcsolást végző munkavállaló a járművek közé menni, illetve onnan kijönni?

F.2. 8. fejezet

Milyen módon szabad a megbontott hajtóművel, illetve csatlórudazattal szállított M28 és M31 sorozató mozdonyt továbbítani?

F.2. 12. fejezet

Mikor kell vonali tolatásvezetőt vezényelni a sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonatokhoz?

F.2. 13. fejezet

Mely vonatok részére kell menetrendet készíteni, ha az nem vágányzárolt vonalrészen, vagy építés alatt lévő vágányon közlekedik?

F.2. 14. fejezet

Mikor kezdeményezheti a vonat számának megváltoztatását a menetvonal tulajdonos?

F.2. 15. fejezet

Ha valamely vonatnál tolómozdony is van, akkor melyik mozdony mozdonyvezetője köteles a felhatalmazás után Tolást megkezdeni! jelzést adni?
Mi a vezető jegyvizsgáló feladata az Indulásra készen jelzés adásával történő felhatalmazáskor, ha a tolómozdony mozdonyvezetője Féket húzd meg! jelzést ad?
Hány km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok tolómozdonnyal a forgalmi utasítás előírásai szerint?
Milyen közlekedésre berendezett pályán szabad a vonatot engedély nélkül elindítani, ha két állomás között az értekezés lehetetlenné válik?
Mely esetben lehet a vezető jegyvizsgálónak a személyszállító vonat mozdonyvezetőjét az „A … sz. vonat Indulásra készen” szavakkal felhatalmazni?
Hogyan kell az Írásbeli rendelkezésen a kiállító állomás nevét feltüntetni, ha a pályavasúti informatikai rendszerben történt az előállítása?
Kinek kell jelentenie a mozdonyvezetőnek, ha a vonatnál az alap- vagy a legnagyobb sebességet bármely ok miatt nem tudja betartani?
Mikor lehet vonatot indítani értekezés lehetetlensége esetén a forgalmi utasítás előírásai szerint?
Mikor lehet a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekedni, ha a szolgálati helyeken az állomási útsorompó fedezésére fedezőjelzőt alkalmaznak, és a mozdonyvezető nem kapott Írásbeli rendelkezésen értesítést az állomási útsorompó használhatatlanságáról, de a Hívójelzés és a Hívójelzés feloldása – jelzés kivezérelhető volt?
Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén?
Mikor alkalmazhatja a mozdonyvezető a vonatra engedélyezett legnagyobb sebességet az önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán, ha az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt állomásközök elején alkalmazott állomásköz fedezőjelző Hívójelzést ad, és a Hívójelzés feloldása – jelzés nem volt kivezérelhető, vagy a Hívójelzés feloldása jelző nincs felszerelve?
Hogyan kell a segélyvonatot a nem kezelt helyhez kötött jelzők mellett közlekedtetni?

F.2. 17. fejezet

Milyen mellékletei vannak a menetokmányoknak?

F.2. 18. fejezet

Mikor nem kell a hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák során a munkahelyet „A pályán dolgoznak” jelzővel külön fedezni?

F.2.Függelék 2. fejezet

A következőkben felsoroltak közül mely jegyzékben található az Útvonalkönyv?

F.2.Függelék 5. fejezet

Milyen értekező berendezéssel felszereltnek kell lennie a távkezelt, távvezérelt vonalon, szolgálati helyeken és a csatlakozó állomásközök között közlekedő mozdonynak, munkagépnek?

F.2.Függelék 8. fejezet

Hogyan kell a fedező jelzőket jelölni, ha az nem Útsorompót ellenőrző fedezőjelző?
Mely jelzőket kell az abc folytatólagos nagybetűivel és „f” betűvel kiegészítve jelölni?

F.2.Függelék 17. fejezet

Hogyan van felosztva az 5 főcsoport a vonat számozási számrendszerben?